Paslaugų teikimo taisyklės ir sąlygos

Sutikimas su Taisyklėmis ir sąlygomis


1. UAB Elektroninio verslo sistemos (toliau – Paslaugų tiekėjas) teikia „Livechat.lt“ paslaugą (toliau – paslauga arba produktas) per interneto tinklalapį http://www.livechat.lt pagal šiame taisyklių ir sąlygų dokumente išdėstytus principus.
2. Priimdamas šias sąlygas ir taisykles vartotojas patvirtina, kad jis perskaitė, suprato ir sutiko su jų turiniu.
3. Šių taisyklių ir sąlygų priėmimas yra būtina sąlyga norint naudotis Livechat.lt paslauga, kuria tiekia Paslaugų tiekėjas.
4. Visi paslaugos vartotojai privalo laikytis šių taisyklių ir sąlygų.
5. Paslaugų tiekėjas pasilieka teisę pakeisti šių taisyklių ir sąlygų nuostatas kiekvieną kartą nepranešant vartotojui apie įvykdytus pakeitimus. Vartotojas gali bet kuriuo metu susipažinti su duotuoju metu galiojančia privatumo politikos versija mūsų interneto tinklalapyje http://www.livechat.lt/.
6. Tolimesnis naudojimasis teikiamomis paslaugomis po papildomų taisyklių ir sąlygų pakeitimų įvykdymo reiškia sutikimą priimti šiuos pakeitimus. Atsisakymas priimti šiuos pakeitimus užkirs kelią vartotojui naudotis teikiamomis paslaugomis.

Paslaugų aprašymas


1. Visa programinė įranga, kuri naudojama vartotojų pagal jos paskirtį ir tikslą, nustatytus šiose taisyklėse ir sąlygose, prieinama šiame tinklalapyje http://www.livechat.lt ir tiekiama Paslaugų tiekėjo yra laikoma paslauga arba produktu.
2. Bet kokių naujų paslaugų ir produktų, prieinamų anksčiau minėtame tinklalapyje, naudojimas po to, kai vartotojas sutiko su taisyklėmis ir sąlygomis, turi atitikti jų nuostatas.
3. Paslaugų tiekėjas turi išimtinę teisę priimti sprendimus dėl konkrečių paslaugų ir produktų funkcionavimo, naudojimo, turinio ir srities, taip pat ir nutraukti šių paslaugų tiekimą.
4. Paslaugų tiekėjas yra išimtinai įgaliotas priimti sprendimus dėl programinės įrangos turinio ir pobūdžio, taip pat ir laisvai pridėti, pakeisti ar panaikinti konkrečius elementus arba funkcionalumą.

Paslaugų naudojimas ir prisijungimas


1. Paslaugų tiekėjo paslaugos ir produktai privalo būti naudojami pagal savo tikslą ir paskirtį nepažeidžiant galiojančių Lietuvos ir Europos sąjungos teisės aktų.
2. Paslaugų tiekėjo teikiama Livechat.lt paslauga gali būti pasiekiama tik per prisijungimą prie konkretaus vartotojo individualios paskyros.
3. Kiekvienam registruotam vartotojui yra suteikiamas konkretus slaptažodis ir prisijungimo duomenys, kurių negali naudoti trečiosios šalys be vartotojo sutikimo. Vartotojas yra atsakingas už savo slaptažodžio ir prisijungimo duomenų priežiūrą bei tinkamą apsaugą.
4. Kiekvienas vartotojas gauna individualius prisijungimo duomenis. Paslaugos licencija nesuteikia teisių vienu metu naudotis tais pačiais prisijungimo duomenimis skirtingiems vartotojams. Tai reiškia, kad vienu metu, naudojant unikalius prisijungimo duomenis prie Paslaugos gali būti prijungtas tik vienas vartotojas, tačiau Paslaugos vartotojas turi teisę įsigyti papildomas licencijas ir gauti individualius prisijungimo duomenis neribotam vartotojų skaičiui. 5. Vartotojas privalo būti bent jau 16 metų amžiaus, kad galėtu užsiregistruoti ir prisijungti prie savo Livechat.lt paskyros.
6. Vartotojas įsipareigoja naudotis paslaugomis ir produktais pagal jų panaudą, tikslą ir būdą, suderinamą su šiomis taisyklėmis ir sąlygomis bei šiuo metu galiojančių įstatymų nuostatomis.
7. Vartotojas neša pilną atsakomybę už visą turinį, frazes ir įrašus, kurie buvo padaryti sistemoje naudojant paslaugą.
8. Vartotojas supranta, susipažino su techniniais reikalavimais, reikalingais naudotis Paslaugų tiekėjo paslaugomis ir neturi jokių prieštaravimų, susijusių su jais. Vartotojas supranta riziką ir grėsmes, susijusias su elektroniniu duomenų perdavimu per atstumą.
9. Paslaugų tiekėjas pasilieka teisę prisijungti prie individualių vartotojų paskyrų tik techniniais bei administraciniais tikslais, taip pat ir dėl saugumo priežasčių. Tokiu būdu gauta informacija jokių būdų nebus apdorota ar paviešinta tretiesiems asmenims pagal įstatymo nuostatas.
10. Paslaugų tiekėjas saugo Vartotojų prisijungimo slapatažodžius sistemoje tokiu būdu, kad negali juos pakartotinai perduoti Vartotojui, todėl praradus slaptažodį jis gali būti tik pakeistas į naują.

Prekės ženklai ir autorinės teisės


1. “Livechat.lt” yra prekės ženklas, priklausantis Paslaugų tiekėjui, jam taikoma nacionalinė, o taip pat ir tarptautinė apsauga pagal galionančius teisės aktus.
2. Paslaugų tiekėjas pareiškia, jog turi teises į nematerialųjį turtą, tame tarpe siūlomų paslaugų grafinę medžiagą, tinklalapį ir jo kodus, kompiuterinės programinės įrangos kodus, taip pat ir į visus kompanijos logotipus, simbolius ir prekės ženklus, naudojamus komercinei veiklai vykdyti. Šis turtas yra saugomas pagal galiojančius teisės aktus.
3. Visos paslaugos ir produktai, siūlomi Paslaugų tiekėjo, yra jo išimtinė nuosavybė ir yra saugomi autorinių ir gretutinių teisių įstatymu ir kitais teisės aktais.
4. Tinklalapių adresai, taip pat ir jų turinys bei išdėstymas, saugomi prieš tai minėtų teisės aktų.
5. Bet kokiam neleistinam asmeniniam ir neasmeniniam siūlomų paslaugų ir produktų vartojimui yra reikalingas išankstinis raštiškas Paslaugų tiekėjo sutikimas. Toks sutikimas yra ypač reikalingas, kai yra platinami ir publikuojami konkretūs elementai (pvz. nuotraukos, filmai, tekstai) kitose interneto paslaugose, spausdintuose leidiniuose, knygose, daugialypės terpės prezentacijose ir kitose elektroninėse informavimo priemonėse, taip pat ir perleidžiant ar naudojant jos darbą (adaptacijas, pakeitimus, modifikacijas).
6. Vartotojo atliekamas neautorizuotas siūlomų produktų ir paslaugų licencijų ir sublicencijų skolinimas, pardavimas, dovanojimas be išimtinio Paslaugų tiekėjo sutikimo yra draudžiamas.
7. Vartotojas negali modifikuoti ir pakeisti siūlomų paslaugų ir produktų tikslo ir panaudos.
8. Kitų asmenų klaidinimas dėl kooperacijos, asociacijos, ryšių ar veikimo Paslaugų tiekėjo vardu yra draudžiamas.

Apmokėjimai


1. Naudojimasis siūlomomis paslaugomis internetiniu adresu http://www.livechat.lt yra nemokamas pirmąsias 30 dienų.
2. Po šio laikotarpio, jeigu vartotojas pageidauja toliau naudotis mūsų paslaugomis, jo bus paprašyta susimokėti pagal tuo momentu galiojantį paslaugos kainoraštį jeigu šalys nesuderino kitų sąlygų.
3. Visi apmokėjimai atliekami negrynųjų pinigų operacijomis, vykdomomis elektroniniu būdu.
4. Atsisakymas apmokėti pagal dabar galiojantį kainoraštį traktuojamas kaip teikiamų paslaugų atsisakymas.
5. Apie bet kokius pasikeitimus kainoraštyje vartotojas bus informuotas iki jų likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Paskyros uždarymas


1. Vartotojas gali bet kuriuo metu uždaryti savo paskyrą. Paskyros uždarymas reiškia, jog tolimesnis naudojimasis paslaugomis nebebus įmanomas su dabartiniu slaptažodžiu ir prisijungimo duomenimis. Apie tokį ketinimą Vartotojas privalo pranešti Paslaugų tiekėjui.
2. Vartotojas prisiima atsakomybę už savo paskyros uždarymą.
3. Vartotojui uždarant paskyrą prieš pasibaigiant nustatytam laikotarpiui, už kurį buvo sumokėta, Paslaugų tiekėjas neįpareigoja suteikti kompensaciją už nepanaudotą laikotarpį.
4. Paslaugų tiekėjas pasilieka teisę uždaryti vartotojo paskyrą dėl grubų šių taisyklių ir sąlygų nuostatų pažeidimą arba neteisėto siūlomų paslaugų naudojimo atveju.
5. Paslaugų tiekėjas neatsako už vartotojo patirtus nuostolius, atsirandančius dėl paskyros suspendavimo ar uždarymo, kurį atliko pats vartotojas, ar dėl kitų priežasčių, atsiradusių dėl vartotojo kaltės.

Garantija ir ribota atsakomybė


1. Paslaugų tiekėjas garantuoja aukščiausią savo veiksmų kokybę, siekiant užtikrinti siūlomų paslaugų prieinamumą ir tęstinumą. Vis dėlto joks duomenų perdavimas per tinklus negarantuoja tiekiamų paslaugų 100% apsaugos, tęstinumo ir prieinamumo.
2. Paslaugų tiekėjas negarantuoja siūlomų paslaugų ir produktų suderinamumo su kitų gamintojų programine įranga. Vartotojas neša atsakomybę, kylančią iš pasirinkimo naudotis kita programine įranga bei dėl to atsirandančių aplinkybių, įskaitant ir jos atitikimą vartotojo tikslams.
3. Paslaugų tiekėjas neprisiima jokios atsakomybės už:
1. Visas neigiamas aplinkybes, atsirandančias dėl force majeure
2. Frazių ir įrašų, įrašytų į sistemą jos varototojų ar jų klientų paslaugos naudojimo metu.
3. Vartotojų veiksmus, kurie yra neteisėti ir nesuderinami su šiomis taisyklėmis ir sąlygomis, naudojant siūlomas paslaugas ir produktus
4. Siūlomų paslaugų ir produktų pasiekiamumo trukdžius, kurie atsiranda ne dėl Paslaugų tiekėjas kaltės.
5. Vartotojo patirtus nuostolius, atsiradusius dėl paskyros suspendavimo ar uždarymo, atlikto paties vartotojo, ar dėl kitų priežasčių, atsiradusių dėl vartotojo kaltės.
6. Vartotojo patirtus nuostolius dėl trečiųjų asmenų, kurie naudojo jo duomenis, kurie leidžia jam prisijungti prie tiekiamos paslauos.
7. Nuostolius, atsirandančius dėl siūlomų produktų naudojimo ar nesugebėjimo juos naudoti, įskaitant ir faktinius patirtus nuostolius, tikėtos naudos nuostolius, duomenų praradimą, gedimus ar visiškus kompiuterio gedimus, alternatyvios įrangos kaštus, išsijungimą, kompanijos reputacijos pažeidimus, nesugebėjimo įveikti pasekmes ar netinkamą kitų vartotojų prisiimtų įsipareigojimų vykdymą, nors ir tokie įsipareigojimai buvo prisiimti naudojant siūlomus produktus ir paslaugas.

Privatumo politika


1. Vartotojo privatumo apsaugos principai, įskaitant ir asmeninės informacijos apsaugą, yra aprašyti atskirame Paslaugų tiekėjas Privatumo politikos dokumente.

Galutinės nuostatos


1. Visi ginčai, atsirandantys dėl šių taisyklių ir sąlygų pirmiausiai bus sprendžiami draugiškai.
2. Visi ginčai, kurių nebus įmanoma išspręsti draugiškai, bus pateikti išspręsti įstatymų nustatyta tvarka Paslaugų tiekėjas registracijos vietovėje.
3. Civilinio Kodekso nuostatos, autorinių ir gretutinių teisių įstatymas, ir kitos galiojančių įstatymų nuostatos bus taikomos tada, kai bus sprendžiama dėl dalykų, neapibrėžtų šiose taisyklėse ir sąlygose.